მარში სიკვდილთან

სტანდარტული
-mama! mama! gaiRviZe!
-ho… ra iyo?
-Zroxas “zabori” Caukecia da vaSli uWamia blomad. Zlivs sunTqavs.
   mama jer kidev Zil-buranSi iyo da Svilis sityvebs bolomde ver iazrebda. mis smenas mxolod calkeuli sityvebi miswvda: “zabori… Zroxa… vaSli… Tumca es sakmarisi aRmoCnda, daskvna gaekeTebina
-oooh… sad gyavda dabmuli?
-bostanSi. “zabori” Caukecia da qvemoT ezoSi gadasula.
   marto eg rom yofiliyo kidev araferi. bostnis dafexvili mesris, romelsac “setkas” uwodebs glexkaci, iqeT sayane iwyeboda. kargaxania ar daumuSavebiaT da axla im alagas maRali akaciis tevri aRmocenebula. mesris ZirSi namyeni vaSlis tandabali xe idga. saWmelad uvargis vaSls saqonels uWridnen dRegamoSvebiT, radganac yoveldRiuri gemrieli xili sabolood mewvel pirutyvs rZes uSrobs. wels ki saxlis win dargulma sinapma, vaSlis jiSia aseTi, ise gaixara, rom ezo mTlianad mwvaned ifareboda . amitomac, saqonels swored ezoSi mogrovebuli vaSliT kvebavdnen. aman ki is gamoiwvia, rom bostnis axlos tandabali xe aravis gaxsnebia, da wvniani xili iq imdeni eyara, bare mTleli soflis saqonels eyofoda.
-gaberilia?- kiTxa mamam.
-ra vici, maZRari pirutyvi yvela gaberilia.
-exla raRa, da xval diliT vet-eqims davurekav.
-xo ar gavataro?
-gaatare mere!- Tqva mSobelma da gverdi icvala. arc amdgara. principSi, ar gaemtyuvneboda. 2 dRea saSinlad moiwamla da mTeli am xnis manZilze ramodenime moxarSuli kartofli miiRo mxolod. mwirma sazrdom mamas Zala waarTva da amitomac iyo albaT, rom adrianad dawva dasaZineblad. axla ki, Tundac aseT situaciaSi fexze adgomis Tavic aRar hqonda.
   “gaatare” niSnavda, rom cxoveli daRlamde unda etarebinaT.  kargad rom agixsnaT, es ras niSnavs, modiT, zoologia gavixsenoT cotaTi.
    Zroxis stomaqi Sedgeba oTxi nawilisagan. SecdomiT zogjer aRniSnaven, rom mas oTxi kuWi aqvs, rac TavisTavad sasaciloa. kvebis procesSi, es rqosani pirutyvi, lukmebs dauReWavad yvapavs. mas mere, rac misi muceli gaivseba, igi iwyebs coxnas, anu kuWidan pirSi  ibrunebs dauReWav sakvebs da iwyebs mis daqucmacebas. Tu kuWi zedmetad gaivso, monelebis procesi ver xerxdeba. savse stomaqi awveba nawlavebs, ramac gauvaloba SeiZleba gamoiwvios. mokled rom vTqva, Sedegi fatalurad mTavreba. siaruli xels uwyobs nawlavTa  kunTebis peristaltikas (moZraobas) da mis daclas. Sesabamisad gauvalobis ganviTarebis riski iklebs.
   boselSi sasiamovno siTbos daesadgurebina. esiamovna Semcivnebul biWs cxoveluri siTbo. cxvirSi uRitinebda nakelis susti suni. pirutyvi dawoliliyo, cali Tvali moexuWa da mZimed qSinavda. mxurvale haeris nakadi xmauriT amodioda didroni nestoebidan. Saqonlis TavTan Caimuxla da muq TvalebSi Caacqerda. ybaze xeli dausva, qveda mxares miefera da yelTan fxana dauwyo, sadac Rababi sqel nakecebad dahfenoda Zroxas. TiTqos amiT eubneboda: “mesmis Seni. aqa var, dasaxmareblad movedio”. bagaze mibmuli bawari gadaaZro rqebidan da sxva yulfi moargo. ar esiamovna uxeSi qsovilis Sexeba xelisgulze. ramdenjerme daqaCa sabeli, aniSna pirutyvs- adeqio. mZmimed wamoizlazna cxoveli. veeba muceli gamokveTilad etyoboda fexze mdgoms. boslidan gamoiyvana da daiwyo utyvi, damRleli brZola sikvdilTan. pirvelad hqonda saqme munj pacientTan, es ki mis azrebSi dabneulobas da uimedobas Tesavda, magram movale iyo ojaxis, saqonlis da TavisTavis winaSe momqancvel ferxulSi Cabmuliyo.
   pirutyvi Tvinierad wahyva. RamiT ezoSi abamdnen da es misTvis uCveulo ar gaxldaT, magram raoden gaocda, roca naxevari ezo gaatares da ukan moabrunes, boslisken. arc bagasTan miuyvaniaT, kvlav Semobrundnen da isev gaatares naxevari ezo. rudunebiT aitana es ucnauroba… bare 6-jer. meSvided ukve brazi moeria axalgazrda patronze. dadga da gadawyvita fexi ar moecvala adgillidan, magram Zlierma xelma moqaCa es wyeuli Toki, rqebze rom Semoegrixa imave xels. saocrad mounda xesTan misvla da Canabmeli adgilis moqaveba, magram mixvda, rom amas azri ar hqonda. oox, rogor amuvida yelSi es TanSobili marwuxebi, mTeli cxovreba rom misi Tanamdevi iyo. Seecada Tavi daeRwia mtanjveli qavilisagan, cisken aixeda da Tavi ise gaaqn-gamoaqnia, rom wina fexebic ki auZagZagda. sul tyuilad… Zlierma xelma kvlav daqaCa xmeli kanafis kona. mZimed gadadga nabiji. beds damorCilda…
   “wyeulo araraobav! is ar ikmare, rom sayvarel xalxs macli xelidan, axla udanaSauloebsac gadaswvdi. sakmaod bevri sikvdili vnaxe ukve da kargad gicnob. maSin modixar yovelTvis, roca naklebad geli, an sulac gdarajob, vici axlos xar, magram Sen mxarezea yovelTvis uCinarobis  idumali efeqti. ase ubrZolvelad ar daganebeb!”- fiqrobda da gajiutebul pirutyvs win da ukan daatarebda.
   wamiT warmoidgina, rom Savmantiiani sikvdili Zroxas kudze eqaCeboda, “albaT amitom gajiutda cxovelio”. mere ufro Sors waiyvanes fiqrebma. warmosaxvaSi TviTon Caiba kiserze Toki. wiTelniRaba araraoba amjerad mas eweoda win, uZaliandeboda, rac Rone hqonda, magram mainc mihyveboda zanti nabijiT. maleve gaanaliza, rom es asecaa. TiToeul Cvengans Caubams Toki, romelsac gardauval bedisweras vuwodebT da Cvenc gveqCeba sikvdilis mZlavri xeli usasrulobisken. ar viciT win ra gvelis, vuZaliandebiT, fexs viTrevT, magram sabolood mainc xom mivyvebiT, radganac damyolia adamianis buneba pirutyviviT. “Zala aRmarTs xnavso” amaze uTqvamT albaT.
    daiRala, Sescivda, wamowola mounda, magram aravin anebebda. kvlav umiznod daatarebda axalgazrda batoni ezoSi. bevri iqnia Tavi, ifrutuna, magram verafers gaxda. mixvda, biWic daiRalao, ise Zlierad araR eweva bawarso, scada xeldan dasxltomoda, magram TiTqos jinaze sabeli xes gamoedo. Zlierad daqaCes kvlav da isev moefxana Subli.
    daiRala axalgazrda, Sescivda, xelisgulebi saSinlad astkivda, Zala aRar SerCa Tokis dasaqaCad. sikvdilis ferxulSi gaCereba marcxis aRiarebis tolfasad CaTvala. Toki marjvena mxarze gadaigdo, mtkiced miibjina mkerdze. axla ukve mTeli sxeuliT eqaCeboda damZimebul saqonels. Tokma laviwi gauxexa Zlieri qaCvisagan. utyvad aitana tkivili. siaruli ganagrZo ukunSi…
    ase arasdros gaxrebia imis danaxva, Tu rogor isaqmebs Zroxa. es ukve gamarjvebis daawyisi gaxldaT. mxneoba Seemata, gamxiarulda. “oCi, ho!” dasZaxa xmamaRla da Zroxas ferdze Toki gadahkra. kidev atara cota xani. gaaxsenda, rom zorjer cxenebac arbenineben wreze, oRond am dros mepatrone erT adgilas dgas, mxolod sabeli uWiravs xelSi da maTraxs atkacunebs SesaSineblad. boslis gverdiT karga didi moSiSvlebuli adgili iyo. iq gaiyana rqosani. Tokis bolo boZze Caaba da wkneliT xelSi gamoudga pirutyvs. axla ki TiTqos sikvdils ki ar eqaCeboda, aramed ukve mierekboda. amJamad TviTon moipova upiratesoba. amis gafiqrebam Tavidan azrebi gaufanta da erT azrze koncntraciaSi Seuwyo xeli. WyiviliT dasdevda Zroxas, sicives ver grZnobda. mkerdSi siTbo CaeRvara da mTel sxeulze eleqtroniviT dauara. grZnobda, axlos iyo mizanTan, magram imaze ecineboda, rom mis gamarjvebas nexvis suni udioda, am sityvebis pirdapiri mniSvnelobiT…
-ha, ra qeni?- hkiTxa mamam, ise, rom Tvali ar gauxelia.
-3-jer! 3-jer gavida kuWSi.
-oho! coxna ar dauwyia?
-ara.
-kai, wadi daweqi. amaRam araferi mouva, xval vet-eqims davurekav, Tu saWiroeba iqna. romeli saaTia?
-sami sruldeba.
-euh! wadi, wadi droze. diliT adre unda adge, saqme gvaqvs.
   didi xania ase mSvidad ar sZinebia.
Advertisements

4 responses »

  1. გუშინდელ დღეს აღნიშვნა უნდა. იმედია ყველა იმ მცდარ მოსაზრებას გააბათილებ, რასაც ქადაგებენ მოდასაყოლილნი. ამ პოსტის შესაფასებელ კომენტარს მერე დავწერ :)))

  2. მე რომ დავწერე "სიკვდილი" ის გამახსენდა ახლა და კიდევ უფრო შემეცოდა სიკვდილი :))მომეწონა ❤

  3. გული ამიჩუყდა, სოფელში რომ ვიყავი, საათობით ვიდექი ბოსელში და ძროხას ყელს ვფხანდი 🙂

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s